Ενημέρωση γονέων

Mε σεβασμό στην σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων δημιουργήσαμε κανόνες επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτηρίου. Το δικαίωμα και η υποχρέωση του κάθε γονέα για ολοκληρωμένη και ουσιαστική ενημέρωση από τους καθηγητές και τη διοίκηση αποτελεί την βάση μιας εποικοδομητικής και αρμονικής συνεργασίας.

Η επικοινωνία με την καθηγήτρια του τμήματος πραγματοποιείται:

α) για να ζητήσετε ενημέρωση ή να συζητήσετε για την πρόοδο του παιδιού σας.
β) να ενημερώσετε τον καθηγητή για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής π.χ. μαθησιακές δυσκολίες.
γ) να συζητήσετε μαζί του για κάποιο πρόβλημα που υπάρχει μέσα την τάξη.
δ) να ζητήσετε την διδαχθείσα ύλη σε περίπτωση απουσίας του μαθητή.

Η επικοινωνία με την Γραμματεία πραγματοποιείται:

α) για την καταβολή διδάκτρων.
β) για να ενημερωθείτε για τον αριθμό των απουσιών του μαθητή ή για να ενημερώσετε ότι ο μαθητής θα απουσιάσει από το μάθημα.
γ) για να ζητήσετε την διδαχθείσα ύλη λόγω απουσίας του μαθητή από το μάθημα.
δ) για να προγραμματίσετε μια συνάντηση με καθηγητή, συντονιστή ή μέλος της διοίκησης.
ε) για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.
στ) για να πληροφορηθείτε ή να δηλώσετε συμμετοχή σε εκδηλώσεις του εκπαιδευτηρίου.

Η επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας και λειτουργίας πραγματοποιείται:

α) για την ενημέρωση & εγγραφή του μαθητή στα εκπαιδευτήρια.
β) εφόσον αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ή έχετε κάποιο αίτημα και δεν μπόρεσε να δοθεί λύση από τον υπεύθυνο καθηγητή ή τον συντονιστή σπουδών.
γ) εάν επιθυμείτε να συζητήσετε κάποιο θέμα μη εκπαιδευτικής φύσεως π.χ. οικονομική εκκρεμότητα προς τα εκπαιδευτήρια.
δ) εφόσον επιθυμείτε αλλαγή τμήματος του μαθητή για οποιοδήποτε λόγο.
ε) εάν εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην ενημέρωση ή εξυπηρέτησή σας από τον καθηγητή
στ) για τον προγραμματισμό αναπλήρωσης μαθημάτων
ζ) για πιθανή ένταξη του μαθητή σε τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας
η) αν υπάρχει ανάγκη για άμεση ενημέρωση σας για γενικότερα θέματα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.